Privacyverklaring

Administratiekantoor Suijkerbuijk BV, gevestigd Klinkstraat 6D, 4731 DM Oudenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

J.J.M. Suijkerbuijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Suijkerbuijk BV. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0165-562870 of per e-mail op jac@suijkerbuijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 • Ras, door middel van het vastleggen van de pasfoto op uw ID.
 • Lidmaatschap vakbond als dit nodig is bij de verwerking van de salarisadministratie.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  Deze gevens worden door ons verwerkt als deze benodigd voor een correctie uitvoering van de wettelijke taken die de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor u en/of onze belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten  die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een medewerker van Administratiekantoor Suijkerbuijk BV tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan stirkt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het bewaren van persoonsgegevens wordt waar nodig aangesloten bij de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden behoudens
indien het verstrekken van gegevens nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Suijkerbuijk BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan  derden als u hiervoor nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Suijkerbuijk BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jac@suijkerbuijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers  onderaan het paspoort (paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratiekantoor Suijkerbuijk BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Administratiekantoor Suijkerbuijk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via ons telefoonnummer 0165-562870 of via ons e-mailadres jac@suijkerbuijk.nl


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                 

Contact & Route

 

Administratiekantoor Suijkerbuijk

Klinkstraat 6D
4731 DM Oudenbosch
 

Tel. +31 165 562870
E-mail: jac@suijkerbuijk.nl